Pravila hišnega reda

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Šola posluje pet dni v tednu – v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, in sicer:

Jutranje varstvo:        od 6.15 do 8.15

Redni pouk:               od 8.15 do 15.15

Podaljšano bivanje:   od 12.00 do 15.45 (po potrebi dalj časa)

Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole: od 13.15 do 17.00

Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov: od 17.00 do 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

POSLOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVCEV

Strokovni delavec je na delovnem mestu najmanj 15 minut pred začetkom dela.

POSLOVNI ČAS ADMINISTRATIVNEGA OSEBJA

Od 7.00 do 15.00 ure.

POSLOVNI ČAS VODSTVENEGA OSEBJA

Od 7.30 do 14.30 ure.

URADNE URE

Od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.00 ure.

Glede na naravo dela imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

– tedenske individualne govorilne ure,

– mesečne govorilne ure,

– roditeljski sestanki,

– druge oblike sodelovanja s starši.

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISOČE

– Učenci z učitelji ob zaključku pouka poskrbijo za čistočo v učilnici. Za ostalo čistočo skrbijo čistilke.

– Čistilke vsakodnevno poskrbijo za milo, WC papir, papirnate brisače in krtače v sanitarijih ter milo in brisače v učilnicah.

– Učenci 1. in 2. razreda ob koncu pouka ne dvigajo stolov na mize.

– V času kosila poskrbi za čistočo v jedilnici tudi čistilka.

NADZOR V ŠOLSKIH PROSTORIH V ČASU POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI

· Za nadzor v učilnici poskrbi učitelj.

· Vsak učitelj zagotavlja nadzor tam, kjer se nahaja in izvaja dejavnost.

· Dežurstvo učiteljev se izvaja po razporedu dežurstva.

· Vsi zaposleni pomagajo, sodelujejo in se odgovorno vključujejo po potrebi.

· Dežurstva učiteljev so organizirana v avli šole, na vseh hodnikih, v športni dvorani in v jedilnici v času malice in kosila

NADZOR NAD PRIHODI V ŠOLO IN IZ NJE

* Informator in dežurni učenec sprejemata osebe, ki prihajajo v šolo in odhajajo iz nje.

* Videonadzor se uporablja po potrebi za razjasnitev posameznih okoliščin.

HRANJENJE GARDEROBE

* Učenci razredne stopnje hranijo garderobo v garderobnih prostorih, učenci predmetne stopnje pa v omarah. Za urejenost in zaklepanje skrbijo reditelji oz.ključarji. Kontrolo izvajajo razredniki.

* V garderobnih prostorih in omarah se ne puščajo vredni predmeti in denar.

* Učenci se preobuvajo pred garderobami oz. garderobnimi omarami.

* Obutev za razred je določena in obvezna (šolski copati).

* Za nadzor nad izvedbo tega pravila so zadolženi učitelji v posameznih učilnicah.

INFORMIRANJE

* Starši in učenci so v pisni obliki seznanjeni s pravili hišnega reda. Ta je na javnem mestu dostopen vsem učencem in delavcem šole(publikacija, spletna stran).

* Učence se z nujnimi informacijami obvešča preko ozvočenja, sicer pa obveščajo učence in starše (ustno in pisno) razredniki,vodstvo šole, svetovalna služba.

* Informacije po ozvočenju so jasne in kratke. Podajo se na začetku šolske ure. Z informacijami mora biti predhodno seznanjena ravnateljica.

PRAVILA OBNAŠANJA

1. Spoštujemo pravice učencev in vseh delavcev šole. Imamo strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola.

2. Med vzgojno-izobraževalnim delom na šoli veljajo naslednja pravila: točnost, prinašanje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog, izogibanje dejavnostim, ki povzročajo hrup, žalijo učitelja ali sošolce (učenci z ničemer ne motijo pouka – sošolcev in učiteljev).

3. Redno obiskujemo pouk in druge gejavnosti.

4. S svojim vedenjem ne ogrožamo ali vznemirjamo drugih učencev (fizično in psihično nasilje, nadlegovanje z otipavanjem, besedno nadlegovanje).

5. Učenci prihajamo v šolo največ 15 minut pred poukom ali drugimi dejavnostmi in se tudi po pouku ne zadržujemo v šolskih prostorih, hodnikih, garderobah, WC-jih.

6. Učenec, ki zamudi začetek pouka, mora takoj v razred in se opravičiti učitelju.

7. Učenec ne zapušča pouka in šole do konca pouka in drugih dejavnostih. V primeru potrebe o tem obvesti svojega razrednika, dežurnega učitelja in šele nato svetovalno službo.

8. Dežurni učenec v razredu mora sporočiti ravnatelju, pomočniku ravnatelja ali tajnici odsotnost učitelja.

9. Med poukom in odmori v šolskih prostorih ne tekamo, se ne spotikamo, se ne prerivamo, ne kričimo.

10. Zbornica je prostor za učitelje in druge strokovne delavce, zato učenci ne hodimo vanjo, ne trkamo! Učitelja počakamo pred zbornico.

11. V jedilnici se strpno in kulturno prehranjujemo. Vsak posameznik skrbi za čistočo.

12. Učenci vozači strpno in kulturno čakamo avtobus na avtobusni postaji.

13. V šolo prinašamo le šolske potrebščine in pripomočke, ki jih potrebujemo pri pouku. Drugih predmetov ne nosimo. Med poukom ne uporabljamo mobilnega telefona ali z njegovo uporabo kakorkoli drugače oviramo šolskega dela. Prav tako fotoaparata ali fotoaparata na mobilnem telefonu ne uporabljamo za fotografiranje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja (Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov).

14. Učenci v šoli obvezno uporabljamo šolske copate, pri športni vzgoji pa telovadne copate, ki niso nošeni izven športne dvorane.

15. Spoštujemo navodila in usmeritve dežurnih učiteljev, razrednikov, vodstva šole ter upoštevamo določila o umirjenem gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih.

16. Upoštevamo tudi uradne ure v tajništvu in drugih strokovnih službah na šoli.

17. Do šolske in druge lastnine imamo odgovoren odnos in pazimo, da se namerno ali nenamerno ne uničuje (razbija, čečka, kruši…) stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric, učnih pripomočkov.

18. Namerno povzročeno škodo smo učenci dolžni poravnati šoli ali posameznikom.

19. Red in čistoča v šolskih prostorih in okolici je naša skupna skrb. V šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje le-teh kot tudi pirotehničnih snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL HIŠNEGA REDA

Razrednik lahko po vpisu učencu izreče vzgojni ukrep.

V težjih kršitvah lahko učitelj – glede na vsebino prekrška – napoti učenca iz razreda bodisi s pomočjo informatorja, romskega mentorja k svetovalni službi, specialni pedagoginji, knjižničarki.

V primeru hujših kršitev ne velja postopnost izrekanja vzgojnih ukrepov.

Izrekanje vzgojnih ukrepov se izvaja v skladu s PRAVILI ŠOLSKEGA REDA (sprejeta 2. 10. 2017) ter Prilogo A k Pravilih šolskega reda.

PRAVILA OBNAŠANJA V JEDILNICI
1. Učenci predmetne stopnje prihajamo na malico v spremstvu učitelja in se posedemo za dodeljeno mizo.

2. Pri mizi počakamo, da nam jed razdeli učitelj.

3. Vsakemu učencu pripada ena šolska malica. Če malica ostane zaradi odsotnosti sošolca, si jo prijateljsko razdelimo.

4. V kolikor malice ne želimo pojesti, hrane ne uničujemo.

5. Pri jedi se lahko mirno pogovarjamo. Bodimo kulturni.

6. V primeru da nam jed ne ugaja, drugih učencev ne odvračamo od hrane.

7. V jedilnico ne prihajajo učenci, ki v tem času nimajo malice.

8. Vsak učenec za sabo pospravi posodo, ostanke hrane in svoj stol ter mirno odide iz jedilnice.

9. Dežurni učitelji spremljajo obnašanje učencev. Učenci, ki ne upoštevajo pravila št. 8, dobijo kazensko piko. Razredi brez kazenskih pik so na koncu šolskega leta nagrajeni.

10. Bodimo zgled kulturnega prehranjevanja mlajšim učencem.

NALOGE REDITELJA
1. Reditelj zadnji odide od mize.

2. Odnese pladnje, s čisto krpo obriše mizo in po potrebi poravna stole.