Subvenicioniranje šole v naravi

Pomembnejši poudarki iz Pravilnika o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za 
subvencioniranje šole v naravi

– Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.

– Sredstva za sofinanciranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna eni generaciji učencev letno. Isti generaciji se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

– Šola je dolžna starše seznaniti z možnostjo subvencioniranja šole v naravi najmanj tri mesece pred izvedbo šole v naravi.

– Starši lahko uveljavljajo pravico do subvencioniranja šole v naravi prostovoljno na šoli tako, da pri svetovalni službi dvignejo vlogo ter jo izpolnjeno in z zahtevanimi prilogami vrnejo do na vlogi navedenega roka.

– O upravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi se odloča v skladu s 60.a, 60.b in 60.c členom Zakona o osnovni šoli.

– Na podlagi podrobnejših kriterijev se lahko šola v naravi subvencionira delno, in sicer v višini 1/3 oziroma 1/2 polne cene, v izjemnih primerih pa tudi v celoti.

– O dodelitvi sredstev so starši seznanjeni pisno.