Projekti in prednostne naloge

PREDNOSTNE NALOGE v tem šolskem letu bodo aktivnosti v programih oz. projektih:

DRUGE NALOGE, KI JIM BOMO POSVEČALI POZORNOST

 • Spodbujanje celostnega razvoja nadarjenih – OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Posebno pozornost bomo namenili pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence; poudarek na sodelovanju učencev. Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno-umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Nekatere dejavnosti bomo izvedli povezano medpredmetno, ob spoznavanju in raziskovanju letošnje teme STEKLO, in sicer v strnjeni obliki, v popoldanskih delavnicah in v sobotni šoli za nadarjene učence (dejavnosti: kemijsko-eksperimentalna, zgodovinska, likovno-ustvarjalna, glasbena, socialna vključenost). Še naprej bomo sodelovali v projektu Anglia Network. Ponujeno učencem, ki hočejo utrjevati in raziskovati angleški jezik ter spoznavati različne kulture in ljudi (6.–9. razred). Prek Anglia Network se bomo povezali s šolo v tujini. Z učenci na tej šoli se bomo potem srečevali po Skypu, snemali kratke videe za njih, delali na različnih projektih z določeno temo in pisali eseje. Vse seveda v angleškem jeziku. Te stvari si bomo potem z njimi izmenjali. Tako bomo vadili angleški jezik in se še učili o življenju vrstnikov in njihovi državi (mentorica Simona Mavrič Kustec). Učencem bo ponujeno tudi urjenje pomnjenja ter usvojitev različnih tehnik pomnjenja. Izvedli bomo šolsko tekmovanje Memoriada (mentorica Ana Balažic).

 • Semena sprememb Vizija Slovenije v osnovnih šola

Projekt Semena sprememb je priložnost, da o ključnih vrednotah vizije razmišljajo in jih udejanjajo tudi učenci. Vizija Slovenije izpostavlja 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje in identiteta.

Projekt učiteljem 5. razredov osnovnih šol služi kot pomoč pri povezovanju Vizije Slovenije z učnimi načrti in za vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. S projektom želimo s konkretnimi aktivnostmi v razredu ali na ravni šole podpirati vrednote vizije.

 • Priprava na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (6. in 9. razred)

Tudi letos bomo posebno skrb posvečali pripravi učencev na NPZ, saj je naša prednostna naloga izboljšanje uspeha naših učencev na NPZ.  Rezultate NPZ vsako leto spremljamo, analiziramo in načrtujemo izboljšave, pri čemer se povezujejo učitelji razredne stopnje in učitelji posameznega predmetnega področja.

 • Udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi

Posebna strokovna skupina spremlja in skrbi za dopolnitve in spremembe Vzgojnega načrta šole. Z novim šolskim letom so novonastala dokumenta Pravila šolskega reda ter Seznam kršitev, postopkov in ukrepov. Dokumente vsako leto evalviramo in dopolnimo, dopolnitve pa obravnava in sprejema svet staršev in sveta zavoda.

 • Fleksibilni predmetnik

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.

S fleksibilnim predmetnikom želimo izkoristiti možnosti za dosego bolj kvalitetnega znanja. Predvsem želimo:
▪ povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju;
▪ učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
▪ povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
▪ doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
▪ povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.

 • Aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok

Tudi v  letošnjem šolskem letu bomo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju posvetili še posebno pozornost. Večjo skrb bomo posvečali zdravi prehrani v šolskem jedilniku (komisija za prehrano, pobude učiteljev, učencev, staršev …). Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Vključili se bomo tudi v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«.

 • Dobro počutje otrok

Projekt »Učimo se sreče« nadaljujemo v oddelkih podaljšanega bivanja v 1. razredu in ga nadaljujemo tudi v 2. razredu (»Konflikt in komunikacija«). Učenci bodo spoznali temeljne potrebe in načine zadovoljevanja svojih potreb. Naučili se bodo, da ima vsako vedenje svoje posledice in kako naj izbirajo vedenja, ki bodo zadovoljevala tako njihove potrebe, kot tudi potrebe drugih otrok.

 • Projekt »Zdrav življenjski slog« (Zavod za šport Planica)

prinaša učencem več možnosti za rekreacijo v okviru interesnih dejavnosti s področja športa. V interesne dejavnosti v okviru tega projekta se bodo vključevali učenci od 1. do 9. razreda.

Nadaljujemo sodelovanje v  medgeneracijskem projektu, ki ga izvaja  društvo – univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota. Medgeneracijski projekt nosi naslov: Spoznajmo kulturno dediščino naših krajev. V okviru projekta bomo obiskali Celje z okolico in Slovenj Gradec z okolico ter spoznavali kulturno dediščino. Projekt bo potekal v mesecu oktobru. Vanj so vključeni tudi učenci izbirnega predmeta: vzgoja za medije –  tisk.

 • Spremljanje kakovosti delovanja šole

Kakovost našega skupnega dela bomo spremljali še naprej na vseh ravneh delovanja šole. Ob koncu šolskega leta bomo s pomočjo vprašalnikov, ki jih bodo izpolnili učenci, starši in učitelji, opravili temeljito evalvacijo našega dela. V analizi bodo zajeta vsa pomembnejša področja našega delovanja, od prostorskih pogojev, organizacije in kvalitete pouka, do čistoče, urnikov in prehrane. Na podlagi analize vprašalnikov želimo naše delo še  izboljšati in v skladu z našo vizijo načrtovati aktivnosti v prihodnje.

 • Eko vsebine

Še naprej bomo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju. Vsebine dela in področja: skrb za urejenost prostorov in okolice šole, zbiralne akcije, skrb za zeliščni vrt.

 • Sodelovanje s starši

Skrbno bomo negovali in spodbujali različne oblike sodelovanja s starši. V šolskem letu 2017/18 bodo roditeljski sestanki in govorilne ure načrtovani datumsko, ob torkih, enkrat mesečno (program roditeljskih sestankov). Starši so o datumih govorilnih ur in roditeljskih sestankov obveščeni v šolski publikaciji, na spletni strani in na plakatih ob vhodih v šolo.

 • Spremljanje in evalvacija nudenja različnih oblik individualne oz. skupinske pomoči učencem

Učencem, ki so usmerjeni na šolo z odločbo o usmeritvi, nudimo dodatno strokovno in učno pomoč. Strokovne skupine, ki so imenovane za posameznega učenca s posebnimi potrebami, so pripravile IUP in bodo skrbele za izvajanje individualne učne in strokovne pomoči učencem in evalvacijo programov.

 • Uporaba različnih metod in oblik pri pouku

s poudarkom na različnih tehnikah kritičnega mišljenja, projektnem delu, medpredmetnem povezovanju, smotrni uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku in drugih sodobnih oblikah dela.

 • Delo na področju interesnih dejavnosti, predmetnih tekmovanj in razpisov

Tudi v tem šolskem letu bomo učence spodbujali k dodatnemu delu in aktivnostim na področju predmetnih tekmovanj, raziskovalnih nalog, dodatnega usposabljanja, interesnih dejavnosti, udejstvovanja v raznih projektih in na razpisih.